Historie

Firma MATOUŠEK CZ a.s. (původně: ING. JAN MATOUŠEK - AGROSTAV JEVÍČKO) vznikla v dubnu 1991 jako výsledek jednání o transformaci s tehdejšími vlastníky - zemědělskými družstvy okresu Svitavy. Firma si pronajala veškerý movitý a nemovitý majetek spravovaný do té doby výrobním závodem v Jevíčku. V roce 1996 došlo k odkoupení rozhodujících výrobních prostředků od pronajímatele.

Rozvoj firmy v následujících letech vyvolal potřebu nahradit právní formu podnikání fyzické osoby (ing. Jan Matoušek – AGROSTAV JEVÍČKO) formou podnikání právnické osoby, která je pro klienty společnosti přijatelnější. Z toho důvodu bylo vlastníkem v roce 2007 rozhodnuto založit novou akciovou společnost MATOUŠEK CZ a.s. a do ní následně vložit část podniku zabývající se stavebními činnostmi a ostatní činnosti s touto činností související. Akciová společnost MATOUŠEK CZ a.s. s upsaným obchodním jměním 22 mil. Kč je tak faktickým právním nástupcem původní firmy-fyzické osoby. Rozhodujícím oborem činnosti firmy je stavební výrobní činnost, projektová činnost a poskytování komplexních služeb v oboru stavebnictví.

Specializací výrobní kapacity firmy jsou železobetonové monolitické konstrukce. Firma získala díky úspěšným realizacím technicky náročných železobetonových monolitických objektů renomé odborníka a spolehlivého partnera pro investory takovýchto děl.

V roce 1999 firma v rámci svého koncepčního rozvojového programu rozšířila nabídku speciálních služeb
v oboru o sanace ŽB konstrukcí a v současné době disponuje v této oblasti odborníky pro torkretáže (aplikace stříkaného betonu), montáže dodatečných výztuží a aplikaci stavební chemie pro sanaci různých ŽB konstrukcí.

Při přípravě a realizaci staveb je používán špičkový software POWERPROJECT, pomocí kterého jsou jednotlivé kroky a činnosti nutné k realizaci projektu řízeny a sledovány v přesných interaktivních vazbách.
Od roku 1993 realizuje firma stavby v zahraničí. A to na stavbách zejména na stavbách na území bývalého SSSR, Ukrajiny a montáže technologických souborů čístíren odpadních vod v SRN a Slovinsku. Kromě těchto kvalifikačních předpokladů má vedení firmy konkrétní zkušenosti s realizací staveb na území bývalého SSSR. V době do roku 1989 na stavbách VIA (ing. Jan Matoušek hlavní inženýr KBV Engineering Průmyslového stavitelství Brno na stavbě ÚPK Karačaganak v Kazachstánu v období 1986-89). Dále v období 1992-1997 realizace staveb v RF moskevská oblast jako dodavatel staveb firmy PrS Brno a.s. na stavbách Rekreační areál Družba, Kuncevo bytový dům, Moskva. Dále v letech 1996-1998 Kompletní Engineering - řízení investičních projektů od projektové přípravy a zajištění financování až po uvedení do provozu, kdy vykonávala výkon funkce stavebního manažera pro firmu UNIOIL spol. podnik bělorusko český (česká strana UNIPETROL a.s. Praha) při přípravě výstavby sítě Čerpacích stanic pohonných hmot v Minsku.

Důležitými destinacemi kde firma působí je také Slovensko, kde firma počínaje rokem 1998 realizovala rozsáhlé investiční projekty v oblasti logistiky pohonných hmot a další projekty speciálních inženýrských staveb.

Strategickým rozvojovým programem firmy přijatým v roce 2004 jsou proexportní aktivity ve španělsky mluvících zemích Jižní Ameriky. Cílem je prosazení se českého know how v energetice andských států - trhu s velmi vysokým potenciálem a dlouhodobou perspektivou.

Od roku 2007 jsou exportní aktivity firmy směřovány taktéž do dynamicky se rozvíjejících zemí subsaharské Afriky (Ghana, JAR) a to do účasti firmy na environmentálních a infrastrukturálních projektech v rámci státních rozvojových strategií cílových zemí.

Během své existence realizovala firma vlastní investice do oblasti mimo stavební výrobu a to do oblasti vlastních kapacit v oboru dřevozpracující prvovýroby.

Investice do oboru spedice a dopravy, které dnes reprezentuje solidní nabídka služeb v oblasti služeb mezinárodní dopravy a spediční činnost.

Snaha o diverzifikaci rizik spojených s podnikatelskou čiností vedla v roce 2005 k přijetí rozhodnutí o rozšíření aktivit firmy do jiných oblastí mimo stavebnictví. Rozhodujícími projekty v tomto programu je majoritní účast na biotechnologickém projektu  PLANTaGLOBE
(www.plantaglobe.com).

Od roku 2007 realizuje firma výzkumnou a vývojovou činnost v rámci projektů podporovaných programy EU.
                                                  
Firma MATOUŠEK CZ a.s. působí na trhu stavebních prací v České republice již od roku 1991. Zaměřuje se na kompletní výstavbu průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb.

Firma MATOUŠEK CZ a.s. realizovala během své existence stavební práce v objemu více než 200 mil EURO  a to jak  v ČR tak v zahraničí. Její velikost a zkušenosti řídícího týmu umožňuje operativně reagovat na požadavky včetně poskytnutí potřebných garancí a referencí.

Současné aktivity firmy se soustřeďují, mimo oblast již zmíněných lokalit, na enviromentální projekty v Republice Ghana a v Jižní Americe, konkrétně v Columbii a Ekvádoru.