Politika integrovaného systému managementu kvality, environmentu, BOZP

vyhlášená představenstvem společnosti MATOUŠEK CZ a.s.dne 16.11. 2010

Podnikatelská činnost společnosti „MATOUŠEK CZ a.s.“ je zaměřena na oblast stavebnictví. Mezi hlavní spektrum činností patří řízení a provádění stavebních projektů v oblasti pozemního stavitelství. Ve společnosti je uplatňován integrovaný systém managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Záměrem společnosti je dlouhodobě a rovnoměrně plnit potřeby a očekávání svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Vedení společnosti si je vědomo, že jedině tak lze dosáhnout udržitelného úspěchu.
 

Pro dosažení našeho záměru deklarujeme následující zásady

 • Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce.
 • Vysokou kvalitou díla, rozšiřováním služeb a poradenství se snažíme předčit očekávání zákazníků.
 • Systematicky monitorujeme, vyhodnocujeme a zlepšujeme kvalitu všech procesů.
 • Usilujeme o minimalizování rozsahu vad při předání stavby a počtu reklamací.
 • Umožňujeme plné zapojení svých pracovníků při plnění cílů společnosti.
 • Podporujeme další vzdělávání a rozšiřování kompetencí pracovníků.
 • Vytváříme vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Posilujeme odpovědný přístup pracovníků k prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví a znečištění životního prostředí.
 • Usilujeme o trvalé zlepšování péče o životní prostředí; soulad s požadavky právních předpisů je pro nás nejnižším přijatelným standardem.
 • Provádíme hospodárná opatření v oblasti vzniku odpadů a spotřeby energií.
 • O politice komunikujeme se všemi pracovníky společnosti.
 • Neustále zlepšujeme výkonnost integrovaného systému řízení.

Vedení společnosti MATOUŠEK CZ a.s. se zavazuje:

 • pravidelně přezkoumávat, uplatňovat a neustále zlepšovat efektivnost a výkonnost integrovaného sytému managementu;
 • zajišťovat trvalou vhodnost politiky managementu;
 • určovat a poskytovat zdroje potřebné pro uplatňování a neustálého zvyšování efektivnosti ISM;
 • vytvářet prostředí pro plné zaměření všech pracovníků na požadavky zákazníka a ostatních zainteresovaných stran a pro zvýšení vědomí závažnosti a zapojení pracovníků při uplatňování politiky, postupů a požadavků systému managementu;
 • plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují environmentálním aspektům a nebezpečím v oblasti BOZP společnosti;
 • snižovat negativní environmentální dopady činnosti společnosti;
 • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k předcházení úrazu a poškození zdraví.

Od pracovníků akciové společnosti se očekává:

 • aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky integrovaného systému managementu.­­­­­­­­­­­­­

Ing.Jan Šobáň, předseda představenstva

Ing. Josef Bulva, člen představenstva                                           Milan Žůrek, člen představenstva
V Jevíčku dne 16.11.2010